• آسودگی در تغییر

    کاریز بستری را برای تبادل پیام بین تمامی بانک ها ایجاد میکند

مقالات

(KARIZ Enterprise Service Bus: KARIZ ESB)   با توجه به گسترش کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان­های مختلف، امروزه مسئله یکپارچه­ سازی سامانه­ های نرم­افزاری به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است. اهمیت این مسئله بدلیل نیاز سازمان به ارائه خدمات یکپارچه و جلوگیری از ناسازگاری بین سیستم­ ها است. سامانه بستر یکپارچه­ سازی سازمانی سامانه­ای است نرم­افزاری بر پایه زیرساخت پیام­رسانی که امکان یکپارچه­ سازی سیستم­ های مختلف حتی با در نظر گرفتن تنوع فناوری مورد استفاده را فراهم می­سازد.

مقالات منتشر شده